معرفی

تعداد بازدید:۱۷۷۸

نقش و جایگاه دانشگاه در پیشرفت و توسعه علمی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی کشور همراه با پیشرفت سریع تحولات بنیادی و دستاوردهای علمی اهمیت و ضرورت همگام شدن دانشگاه با این تحولات و پاسخگویی به آنها را اجتناب ناپذیر کرده است. این امر، نیازمند مدیریتی قوی، منسجم و سنجیده در حوزه ها و موضوعات گوناگونی مانند توسعه علمی دانشگاه، استخدام کادر هیات علمی و اداری، اجرای قراردادهای مختلف تحقیقاتی، پژوهشی، عمرانی و معاملاتی، پذیرش دانشجو، تصویب قوانین و آیین نامه های موردنیاز و ارتباط با مراکزمعتبرعلمی دنیا می باشد. در چنین فضایی با پیچیده شدن کارکردها و وظایف دانشگاه، به منظور ارتقاء وضعیت حقوقی و اتخاذ تدابیر و رویکردهای علمی و تخصصی با استفاده از نظرات مشورتی اساتید و متخصصین صاحب نظر، ضرورت وجود و ساماندهی دفتر" امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات" در دانشگاه لازم به نظر می رسد.

______________________________________________________

مستندات قانونی تاسیس مدیریت امورحقوقی:

1. مطابق تبصره یک ماده شش آیین نامه "ساماندهی و تشکیلات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی" مصوب 1390/12/27 یکی از مدیریتهای ذکر شده در جدول شماره یک مربوط به رده بندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به واحد "امور حقوقی،قراردادها و رسیدگی به شکایات" اختصاص می یابد.

2. طی بخشنامه شماره 271663/ و مورخ 1390/12/21 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری،ضرورت ساماندهی دفاتر حقوقی دانشگاهها و تشکیل "مدیریت امور حقوقی" در دانشگاهها زیرنظر مستقیم رییس دانشگاه با عنوان "مشاور رییس و مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات" تصریح شده است.