اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۲۱۷۱

اهداف و رویکردهای کلان مدیریت امور حقوقی:

1. استقرار حاکمیت قانون در جهت کارآمد ساختن تصمیمات و اقدامات و کاهش هزینه های دانشگاه

2. ارتقاء دانش حقوقی مسئولان، مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه با برگزاری دوره های آموزشی

3. استیفای حقوق و منافع دانشگاه از طریق کنترل و بهبود فرایند انعقاد قراردادهای دانشگاه و بکارگیری متخصصین صاحب نظر بمنظور حل وفصل پرونده های حقوقی دانشگاه در مراجع قضایی

4. تقویت و گسترش قانونمداری در ارکان مختلف دانشگاه از طریق: استانداردسازی فرآیندها و ارائه معیارهای حقوقی مطابق نظر متخصصین در اجرای مقررات توسط همه واحدها، شناسایی خلأهای قانونی و ارائه پیشنهادات به مسئولان جهت تصویب مقررات لازم و اعتبارسنجی آیین نامه های مصوب دانشگاه در مطابقت با قوانین بالادستی

5.  تامین حقوق و تعیین سیاستهای مالکیت فکری دانشگاه 

_____________________________________________________

شرح وظایف دفتر امور حقوقی و قراردادها:

1. اقامه دعوی و تنظیم لوایح علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و پاسخگویی به دعاوی، شکایات و اقدامات حقوقی و قضایی در مراجع رسیدگی کننده له یا علیه دانشگاه

2.  اعلام نظر و نظارت حقوقی در تنظیم پیشنویس تفاهم نامه ها و قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تحصیل و حفظ منافع و مصالح دانشگاه

3.  نظارت و شرکت در مذاکرات مربوط به حل وفصل اختلافات دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور مصالحه یا ارجاع امر به داوری

4. مستندسازی اموال غیر منقول و انجام امور ثبتی مرتبط به دانشگاه

5. مشاوره و حمایت قضایی از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی کننده ناشی از انجام تکالیف و وظایف محوله

6. گردآوری و تنقیح مجموعه قوانین، تصویب نامه ها، آیین نامه ها و مقررات حقوقی مورد نیاز دانشگاه

7.  گردآوری و تنظیم حقوق مالکیت فکری دانشگاه و تعیین سیاستها و رویکردهای مناسب مطابق با شیوه نامه ها و آیین نامه های مرتبط با موضوع

8. اخذ تعهد و ضمانت نامه رسمی متقاضیان استفاده از بورس داخلی، خارجی و فرصتهای مطالعاتی

9. اعلام نظر حقوقی درباره استعلام واحدهای مختلف دانشگاه و بررسی مصوبات هیات امنا، آیین نامه ها و بخش نامه های در جریان تصویب

10. شرکت در جلسات شورای دانشگاه، مناقصات و سایر جلسات واجد آثار حقوقی