قوانین و مقررات

تعداد بازدید:۹۵۹

قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

کلیات

تشکیلات مالی و اداری

اعضای هیات علمی

اعضای غیر هیات علمی

ایثارگران

آموزشی

پژوهشی

فرهنگی

دانشجویی

انتظامی، انضباطی و تخلفات

دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان

آیین نامه شورای صنفی دانشجویان

______________________________________________

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها

آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها

قانون تشکیل هیات های امنا دانشگاهها

آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها

_______________________________________

نظام حسابداری بخش عمومی

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

شرایط عمومی پیمان

قانون برگزاری مناقصات

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون دیوان محاسبات کشور

آیین نامه معاملات دولتی موضوع ماده 72 قانون محاسبات عمومی

آیین نامه تضمین معاملات دولتی

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون گزینش کشور و آیین نامه اجرایی

آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول

قانون کار جموری اسلامی ایران