فرم ها و دستورالعمل ها

تعداد بازدید:۱۰۱۴

خروج تصمیمات هیاتها و کمیته های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری

اطلاعیه شماره یک

بند یک

بند دو

بند سه

بند چهار

بند پنج (فرم)

____________________________

نمونه فرم قراردادها

قرارداد کار

قرارداد انجام کار

ضمانت نامه پیش پرداخت

ضمانت نامه حسن انجام کار

موافقتنامه پیمان

قرارداد پیمان انجام

قرارداد پیمان مدیریت

________________________________

نمونه فرم تعهدنامه ها

تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی

فرم تعهد اداری