فرآیندها

تعداد بازدید:۱۰۸۰

فرآیند بررسی و تنظیم قرارداد


1. ارسال پیشنویس قرارداد توسط واحد متقاضی برای بررسی و تایید حقوقی

2. بررسی مستندات و مدارک برای انعقاد قرارداد با شخص حقیقی و یا حقوقی

3. در صورت نقص در مستندات و مدارک، اعلام نقص به واحد متقاضی جهت رفع نقص و ارسال مدارک درخواستی توسط واحد متقاضی به دفتر حقوقی

4. در صورت کامل بودن مستندات و مدارک، اصلاح پیشنویس و ارسال آن به واحد متقاضی

5. چاپ پیشنویس قرارداد در چهار نسخه توسط واحد متقاضی و ارسال آن به دفتر حقوقی برای تطابق با پیشنویس ارسالی و تایید نهایی

6. ممهور کردن پیشنویس قرارداد در دفتر حقوقی و ارسال آن به واحد متقاضی جهت امضاء

7.  ارسال نسخه چهارم قرارداد منعقده امضاء شده توسط طرفین برای بایگانی در دفتر حقوقی

توجه: بعلت نیاز به تخصیص اعتبارات مالی اکثر پروژه ها و قراردادها، تامین نظر اداره محترم امور مالی در موضوع قراردادها در تمامی مراحل فوق الذکر ضروری است.